เครื่องมือทดสอบ

สถานีทดสอบต้าเหลียน
การทดสอบความแข็ง
การทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือน
เครื่องวัดความดัน
การทดสอบ PT 
สถานีทดสอบเสิ่นหยาง
ฉือเจียจวงทดสอบ sstation
สเปกโตรมิเตอร์
การทดสอบ Tempreature
การตรวจจับข้อบกพร่องอัลตราโซนิก
XRF สเปกโตรมิเตอร์
เครื่องสแกน 3 มิติ