เครื่องมือทดสอบ

สถานีทดสอบต้าเหลียน
การทดสอบความแข็ง
การทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือน
เกจวัดแรงดัน
การทดสอบพีที
สถานีทดสอบเสิ่นหยาง
สถานีทดสอบฉือเจียจวง
สเปกโตรมิเตอร์
การทดสอบอุณหภูมิ
การตรวจจับข้อบกพร่องล้ำเสียง
XRF สเปกโตรมิเตอร์
เครื่องสแกน 3 มิติ